Facebook Twitter

Fiskekort Glomma Fiskeforening

Nå får du kjøpt et felles fiskekort som dekker det meste av Stor Elvdal kommune. Med dette fiskekortet kan du fiske på 50 gode ørret og røyevann og mer enn 90 km elvestrekning fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør. Fiskekortet omfatter følgende områder (områdetall refererer til kart i pdf):

 1. Storhovden, Vesle Hovden, Halasjøen, Stauptjern, Staupsjøen, Himmelsjøen, Husmannstjern, Hovda, Staupa, Hemla, Svartsjøen og Harptjern ved Opphus.
 2. Store og lille Myklebysjøen, Store og lille Helgetjern, Søkkundsjøen, Søkkunda og Eldåa.
 3. Tittelsjøen.
 4. Bjørsjøen, Abbortjørna, Gustutjørna, Trytjern, Trya, Lauvåsvannet, Fåfengtjern, N. og S. Bjøråa og Gråsjøen.
 5. Kjemsjøen.
 6. Skånsjøen, Skånsjøflyet, Revtjern, Langtjern, Vakkertjern, Svarttjern, Netsjøen, Netfloen, Oksetjern, Lorttjern, Sløbekktjern, Svedstadtjern, Øvre Nestjern, Brennkroktjern, Nedgardskroktjern, Mørbekktjern, Spongtjerna, Rørtjønna og Vestgardtjønna
 7. Glomma innen Stor-Elvdal.
 8. Imsa.
  Fiskekortet gjelder ikke for Atnavasdraget og Friland. 

REGLER FOR FISKE I STOR-ELVDAL
Omfatter områdene under Glomma Fiskeforening og Stor-Elvdal Grunneieferenin

Fisketid: Hele året. All ørret fredet fra 15.09 til og med 31.10
(NB: Egne bestemmelser for fisketider m.m. i Glomma).
Fiskekort: Alle over 16 år må løse fiskekort før fisket starter. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon. Det er tillatt for alle under 16 år å fiske uten fiskekort, men vi oppfordrer til at fiskereglene følges.
Redskap/Utstyr: Hvis ikke annet er bestemt, gjelder kortet for fiske med én stang fra land (vading er tillatt) med de unntak som er nevnt under:

 • Fiske fra båt er kun tillatt i Glomma.
 • Fiske fra flytering er kun tillatt i Glomma, Gråsjøen og Bjørsjøen.
 • Fiske med levende fisk som agn er forbudt.
 • Det er forbudt å nytte bunden redskap (garn, not, ruse, o.l) til fiske elver og bekker. 
 • Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.
 • Fiske med oter, langreiv, støkrok, ruse og kupe er ikke tillatt. Unntak: På isen er bruk av støkrok og gjeddesaks etter lake og gjedde tillatt.  Til fangst av gjedde og lake er ruse tillatt hele året. Bruk av oter er tillatt i Glomma på strekningen Messeltfossen til Spongfossen.

Fiskeregler for fiske i Glomma:

 • All ørret er fredet fra og med 15. september til og med 15. mai. Alt fiske etter harr forbudt i tidsrommet fra og med 1. november til og med 15. mai. Med unntak av isfiske.  Andre arter enn ørret og harr kan fiskes hele året i Glomma.
 • Begrensninger på størrelse og antall harr og ørret: All ørret og harr over 35 cm skal gjenutsettes med slikt  unntak: Fisker kan avlive inntil 1 fisk (harr eller ørret) over størstemål per døgn (= 24 timer). Det oppfordres likevel til å gjenutsette fisk over størstemål (35 cm).
 • Døgnkvote: Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr. fisker/døgn max 1 fisk over 35 cm. inkludert.
  NB: i Sundfloen Fluesone gjelder egne regler. swe på side Sundfloen Fluesone
 • Oppsyn: Fiskeren plikter å framvise fiskekort og eventuell fangst til oppsyn som legitimerer seg. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Brudd på fiskereglene: Grove brudd på fiskereglene (f.eks. manglende fiskekort) medfører et gebyr på Kr. 2000,- og kan medføre anmeldelse, beslag av utstyr og tap av fiskerett (inndragelse av fiskekort).
 • Telefon oppsyn: +47 91 85 13 83

Annen informasjon:

 • Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
 • Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
 • Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.
 • Parker på tilrettelagte og merkede parkeringsplasser for å unngå at du er til hinder for annen trafikk.

Priser:

 • Døgnkort: Nok. 110,-
 • Døgnkort inkl. fluesone: Nok. 150,-
 • Ukekort: Nok. 275,-
 • Ukekort inkl. fluesone: Nok. 450,-
 • Sesongkort: Nok. 550,-
 • Sesonkort innenbydsboende: Nok. 440,-
 • Sesonkort inkl. fluesone sone: Nok. 650,-
 • Sesonkort innenbygdsboende inkl fluesone: Nok. 520,-
Sundfloen Fly only plattegrond