Facebook Twitter

Ordensregler

Innenfor en campingbedrift bor mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige vaner, og dette er nettopp en del av det fascinerende og spennende ved camping. Men, dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre. 

For gjester som har inngått avtale om sesongleie, gjelder mer utførlige regler i tillegg til nedenforstående.

1. ANKOMST

 • 1.01. Meld din ankomst i resepsjon. Her oppgis navn og hjemstedsadresse. Legitimasjon forevises på forlangende.
 • 1.02. Grupper innregistreres av reise-/gruppeleder.
 • 1.03. Er det spesielle forhold med boenheten din, si fra ved ankomst.

2. PRISER

 • 2.01. Betaling etter gjeldende priser. Se Priser

3. OPPHOLD

 • 3.01. Du plikter å sette deg inn i regler vedrørende brannvern, gass, el.tilkopling og andre sikkerhetsbestemmelser. Følg derfor oppslag og betjeningens anvisninger.
 • 3.02. Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse. Egne innretninger som gjerde, plattform mv. må ikke settes opp uten betjeningens samtykke. Graving i bakken må ikke finne sted.
 • 3.03. Lavt støynivå om dagen og nattero mellom kl. 22.30 og kl. 07.00.
 • 3.04. Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.
 • 3.05. Noen typer spill og lek mellom telt, vogner og bobiler kan være farlig og sjenerende. De fleste campingbedrifter har arealer tilgjengelig for lek og ballspill.
 • 3.06. Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet.
 • 3.07. Bilvask skal finne sted på anvist plass.
 • 3.09. Avfall legges på anvist sted. Likeså brannfarlig materiale.
 • 3.10. Det må vises hensyn overfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hunder skal holdes i kort bånd, og lufting foretas på anvist sted eller utenfor campingområdet. Hundepose må brukes.
 • 3.11. Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke.
 • 3.12. Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.

4. AVREISE

 • 4.01. Dersom annet ikke er avtalt, skal campingtomten forlates rent og ryddig og senest kl. 12.00 og hytter forlates rent og ryddig og senest kl. 11.00.

5. ANSVAR

 • 5.01. Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler.
 • 5.02. Skade som blir påført bedriften eller andre gjester må dekkes etter gjeldende regler.

Koppang Camping ligger i naturskjønne område. Hjelp til å verne om natur og miljø! Begge deler trenger din beskyttelse!

GENERELLE BETINGELSER / VILKÅR

Leie av hytter gjelder alle punkter. Leie av campingplasser gjelder punkt 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8.

0. Priser

Koppang Camping & Hytteutleie tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i statens bestemmelser om avgifter. Endring i avgiftene vil gi utleier rett til automatisk endring i prisene både i oppgitte tilbud og allerede bestilte opphold.

1. Leieforholdet

 • 1.1 Bestillingen er bindende for partene ved en skriftlig, muntlig eller elektronisk (via internett, e-post eller tekstmelding fra telefon) bestilling. Skriftlig bekreftelse sendes leietaker omgående etter bestilling.
 • 1.2 Ved avvik i skriftlig bekreftelse er Koppang Camping & Hytteutleie bundet av innholdet i den tilsendte bekreftelsen i 5 dager. Leietaker kan, såfremt avvikelsene ikke aksepteres, skriftlig avbestille leieavtalen innen fristens utløp, altså 5 dager.
 • 1.3 Frem til oppholdets ikrafttredelse, kan leietakeren forlange å overdra rettighetene og pliktene mht. avtalen til en tredje person. Dersom en tredje person trer inn i avtalen, hefter denne og leietakeren solidarisk for betaling av et eventuelt restbeløp og eventuelle omkostninger som følger av overdragelsen.

2. Betalingsvilkår

 • 2.1 Ved inngåelse av leieavtalen oversender Koppang Camping & Hytteutleie bekreftelse til leietakeren.
 • 2.2 Vi ønsker at oppholdet betales kontant ved ankomst.
 • 2.3 Prisene er oppgitt i norske kroner.

3. Boenheten

 • 3.1 Innsjekking etter kl. 14.00. Utsjekking før kl. 11.00. Ved utsjekking leveres nøkkelen på samme sted som den er hentet.
 • 3.2 Rengjøring av boenheten er leietaker sitt ansvar. Ved fraflytting skal boenheten samt inventar rengjøres og søppel være satt i nærmeste container.
 • 3.3 Sluttrengjøring kan bestilles/leies mot ekstra betaling. Dersom leietakeren leier sluttrengjøring, skal boenheten etterlates ryddig, oppvasken skal være tatt, bord og benker skal være vasket samt søppel satt i nærmeste container.
 • 3.4 Enkelte ganger er det obligatorisk sluttrengjøring. Rengjøringen er da inkludert i leieprisen, og dette er beskrevet i bekreftelsen. Pkt. 3.3. skal likevel være utført.
 • 3.5 Strøm er inkludert i leien, unntatt i periode 15. september - 30. april. I den periode kommer strøm i tilleg.
 • 3.6 Leietaker plikter å behandle boenheten med inventar slik at skade eller unødig slitasje ikke oppstår. Leietaker er erstatningspliktig overfor eier for tap eller skade som påføres bygninger eller inventar. Støy og bråk på værelse som er til sjenanse for øvrige gjester er forbudt og kan føre til utkastelse. Ved utkastelse refunderes ikke leien.
 • 3.7 Husdyr er tillatt i noen boenheter. Leietaker plikter å informere om hund ved forespørsel/bestilling og ved annkomst på campingen.

4. Avbestilling

Leietakers avbestilling:

Vi anbefaler at du har reiseforsikring og avbestillingsforsikring eller andre forsikringer kunden ser behov for. Før oppholdets ikrafttredelse kan leietakeren til enhver tid skriftlig til Koppang Camping & Hytteutleie med begrunnelse annullere avtalen. Annulleringen er først gjeldende, når den er Koppang Camping & Hytteutleie i hende. Følgende gebyrer vil bli oppkrevd og skal normalt dekke Koppang Camping & Hytteutleies utgifter og erstatning:

 • 4.1 Inntil 31 dager før leieforholdets påbegynnelse 25 % av totalleien, dog minimum NOK 150,-.
 • 4.2 Fra 30-15 dager før leieforholdets påbegynnelse 50 % av totalleien, dog minimum NOK 500,-.
 • 4.3 Fra 14-4 dager før leieforholdets påbegynnelse 75 % av totalleien, dog minimum NOK 750,-.
 • 4.4 Fra 3. dag til ankomstdagen: 100 % av totalleien.
 • 4.5 Ved ingen ankomst eller tidligere avreise enn bestilt: 100 % av totalleien
 • 4.6 Ubenyttede ytelser kan ikke kreves tilbakebetalt.

Utleiers avbestilling:

Koppang Camping & Hytteutleie kan oppheve avtalen i følgende tilfeller:

 • 4.7 Koppang Camping & Hytteutleie kan foreta utkastelse dersom leietakeren vanskjøtter boenheten eller forstyrrer ro og orden. Koppang Camping & Hytteutleie har i slike tilfeller rett til ytterligere erstatning utover leien og depositum, inntil samtlige kostnader er oppgjort og betalt. Eventuelle ekstrautgifter i forbindelse med hjemreise betales av leietakeren.
 • 4.8 Klargjøring for innsjekking etter kl. 14.00. Dersom uforutsette hendelser fører til at boenheten ikke kan benyttes, skal Koppang Camping & Hytteutleie forsøke å finne annet boalternativ. Koppang Camping & Hytteutleie skal forsøke å finne best mulig boenhet, men kan likevel ikke garantere like bra standard. Leietaker betaler samme pris, eller lavere hvis den nye boenheten har lavere pris enn opprinnelig bestilte boenhet.

5. Endring

Dersom kunden ønsker å endre på det bestilte opphold vil kunden måtte betale et endringsgebyr på Nkr. 150,-

6. Force majeure

Dersom oppholdet ikke kan gjennomføres p.g.a. force majeure (f.eks. ved krig, streiker, lockout, olje- og bensinrasjonering, grensestenginger, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer etc.), kan både Koppang Camping & Hytteutleie og leietakeren annullere leieavtalen. Hvis avtalen annulleres av leietakeren kan Koppang Camping & Hytteutleie kreve en forholdsmessig erstatning for de omkostninger som er forbundet med oppholdets opphør.

7. Sykdom / ulykke

Leietakeren må selv bære kostnader som oppstår på grunn av sykdom eller ulykke i løpet av oppholdet. Dette gjelder også utlegg til en eventuell nødvendig hjemtransport av leietakeren. Dersom leietakerens helsetilstand er betenkelig, anbefaler Koppang Camping & Hytteutleie at det oppsøkes lege før bestilling. Vi anbefaler at leietaker kjøper en avbestillingsforsikring uten selvrisiko. Denne kan kjøpes hos forsikringsselskap.

8. Mangler

8.1 Ved problem eller mangler, skal leietaker snarest henvende seg til Koppang Camping & Hytteutleie.